شایع‌ترین خطاهای کارت‌خوان ۶ 

فهرست مطالب

پیش از این در مطالب زیر:
شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۲
شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۳ 
شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۴ 
و همچنین شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۵  
به خطاهای شایع کارتخوان پرداختیم.
در ادامه مابقی شایع‌ترین خطاهای کارت‌خوان را بررسی و معرفی می‌کنیم:

راهنمایی جامع درباره خرید دستگاه کارتخوان شخصی

کد خطای ۲۰۱
ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺎم ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

کد خطای ۲۰۲
ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

کد خطای ۲۰۳
Is R egistered
اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻼ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﻄﻔﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺣﺬف و ﻣﺠﺪدا ﻧﺼﺐ نمایید.

کد خطای ۲۰۴
Invalid Device
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻟﯿﺴﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﺴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

کد خطای ۲۰۵
Invalid reg info
اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺠﺪدا ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺣﺬف و دوﺑﺎره ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

کد خطای ۲۰۶
Invalid Charge Request
اﻟﮕﻮی ﺷﺎرژ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎرژ – ﻧﻮع ﺷﺎرژ در ﺧﻮاﺳﺘﯽ

کد خطای ۲۰۷
Invalid C harge Type
ﻧﻮع ﺷﺎرژ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻄﻔﺎ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ارﺳﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

کد خطای ۲۰۸
Invalid payment info
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت و رﻣﺰ ﮐﺎرت ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻄﻔﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻘﺪار ۰۰ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ و رﻣﺰ ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

کد خطای ۲۰۹
Invalid Amount
ﻣﺒﻠﻎ وارد ﺷﺪه ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ از ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

کد خطای ۲۱۰
Invalid Bill
اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﺾ وارد ﺷﺪه ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻗﺒﺾ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

کد خطای ۲۱۱
Duplicate Bill
ﻗﺒﺾ ﻗﺒﻼ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

کد خطای ۲۱۲
Invalid P rovider
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ از ﺻﺤﺖ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه وارد ﺷﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

کد خطای ۲۱۳
Total Validation E rror
ﺧﻄﺎ در ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺎم
ﻟﻄﻔﺎ از ﺻﺤﺖ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺎم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

کد خطای ۲۱۴
Provider Error
ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺮاﻣﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺲ از aﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺠﺪدا ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

این موارد تعدادی از خطاهای کارت‌خوان هستند. و در مطالب پیشین تعداد زیادی از خطاهای شایع کارت‌خوان‌ها در سایت آمده و لازم است بدانید که تمامی خطاها در سایت پادیاوپی و نحوه‌ی رفع آن موجود است.
درصورت رفع نشدن ایرادات دستگاه pos می‌توانید با متخصصین شرکت پادیاو پی تماس بگیرید تا در کوتاه‌ترین زمان تعمیرات دستگاه کارتخوان شما انجام گیرد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

امتیاز شما به این مطلب

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)