شایع‌ترین خطاهای کارت‌خوان ۷ 

فهرست مطالب

پیش از این در مطالب زیر:
شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۲
شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۳ 
شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۴ 
شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۵  
و همچنین شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۶ 
به خطاهای شایع کارت خوان پرداختیم.
در ادامه مابقی خطاهای کارت‌خوان را بررسی و معرفی می‌کنیم:

کد خطای ۲۱۵
not Found
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ

کد خطای ۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹
Total validation

کد خطای ۲۲۰
Token
خطا در فیلدهای الزامی
فیلد توکنnull و ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

کد خطای ۲۲۱
Referenc number
خطا در فیلدهای الزامی
شماره ﻣﺮﺟﻊ null و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

کد خطای ۲۲۲
Pos Condition not found
ﺧﻄﺎ در ﻧﻮع اﺑﺰار ﭘﺬﯾﺮش

کد خطای ۲۲۳
G C M RegId
اﺟﺒﺎری GCM RegId ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

کد خطای ۲۲۴
P P R CODE
ﻋﺪم ارﺳﺎل P P R CODE

کد خطای ۲۲۵
مقدار
عدم ارسال مقدار

کد خطای ۲۲۶
اطلاعات پرداخت
عدم ارسال اطلاعات پرداخت

کد خطای ۲۲۸
U ser Device E rror
ﮔﻮﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮ دارای ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

کد خطای ۲۲۹
Payment Field Not Found
ﻓﻠﯿﺪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﻘﺪار دﻫﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۲۴۰ و ۲۴۱
Provider Error
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺠﺪدا ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

کد خطای ۲۴۲
Product not found
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

کد خطای ۲۴۳
Service E rror
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

کد خطای ۲۴۴
Force Register
ﻟﻄﻔﺎ ﮐﺪ ارﺳﺎﻟﯽ را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

کد خطای ۲۴۵
Traffic Service Error
ﺳﺮوﯾﺲ ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻄﺎ دارد

کد خطای ۲۴۶
Traffic Service Error
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

کد خطای ۲۴۷
Traffic Service Error
ﺧﺮﯾﺪ ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

کد خطای ۸۰۱
Traffic Service Error
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

کد خطای ۳۰۰۰
Traffic Service Error
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

این موارد تعدادی از خطاهای کارت‌خوان هستند. و در مطالب پیشین تعداد زیادی از خطاهای شایع کارت‌خوان‌ها در سایت آمده و لازم است بدانید که تمامی خطاها در سایت پادیاوپی و نحوه‌ی رفع آن موجود است.
درصورت رفع نشدن ایرادات دستگاه pos می‌توانید با متخصصین شرکت پادیاو پی تماس بگیرید تا در کوتاه‌ترین زمان تعمیرات دستگاه کارتخوان شما انجام گیرد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

امتیاز شما به این مطلب

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)