شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۵  

فهرست مطالب

پیش از این در مطالب زیر:
شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۲
شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۳ 
و همچنین شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۴ 
به خطاهای شایع کارت خوان پرداختیم.
در ادامه مابقی خطاها را بررسی و معرفی می‌کنیم:

کد خطای ۸۷
ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﮐﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ SLM)

کد خطای ۸۸
ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﺪ MAC دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﮐﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ SLM)

کد خطای ۸۹
ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺎرﺟﯽ ( ﮐﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ SLM ).

کد خطای ۹۰
در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ دوره ﻣﺎﻟﯽ

کد خطای ۹۱
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﯾﺎ زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۹۲
ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﭘﯿﺪا ﻧشد

کد خطای ۹۳
اﻣﮑﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺮاﮐﻨﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد

کد خطای ۹۴
ارﺳﺎل ﺗﮑﺮاری ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۹۵
در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻐﺎﯾﺮت ﮔﯿﺮی ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺷﮑﺎل رخ داده اﺳﺖ

کد خطای ۹۶
اﺷﮑﺎل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿستم

کد خطای ۱۰۰
در ﻋﻤﻠﯿﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺎ رخ داده اﺳﺖ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

کد خطای ۱۰۳
InvalidS ubscriber
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﻟﻄﻔﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺣﺬف و ﻣﺠﺪدا ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

کد خطای ۱۰۴
merchand
merchand not found
پذیرنده یافت نشد

کد خطای ۱۰۵
Token
Token Not Found
توکن یافت نشد

کد خطای ۱۱۰
Invalid Post Condition

کد خطای ۱۱۲
ﺗﺮاﮐﻨش نامعتبر
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧامعتبر
لطﻔﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان را در این مطلب و مطالب پیشین مطالعه کردید.
درصورت رفع نشدن ایرادات دستگاه pos می‌توانید با متخصصین شرکت پادیاو پی تماس بگیرید تا در کوتاه‌ترین زمان تعمیرات دستگاه کارتخوان شما انجام گیرد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

امتیاز شما به این مطلب

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)