شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارتخوان ۲

فهرست مطالب

حتما در حین کسب و کار روزمره با خطاهای مختلفی روبرو شده‌اید که نمی‌دانید حالا با تراکنش ناتمام و معامله ناتمام خود چه کنید؟ و چطور خطای کارت‌خوان برطرف می‌شود این مطلب تلاش دارد تا به شایع‌ترین خطاها بپردازد.
پیش از این در مطلبی با عنوان «شایع ترین خطاهای دستگاه های کارتخوان که با آن مواجه می شویم» به تعداد متنابهی از شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارتخوان پرداختیم و در اینجا طی سلسله مطالبس همه‌ی آن‌ها را برای شما دسته بندی می‌کنیم.

در هنگام تراکنش اگر خطایی بروز دهد معمولا با یک کد خطا مواجه می شویم که در زیر بر اساس آن به نحوه رفع خطا می پردازیم.

کد خطای. -۱
server Eror
در تکمیل اطلاعات این خطا نوشته می‌شود و مربوط است به خطای سرور که از سمت شرکت پی‌اس‌پی رخ می‌دهد و با تراکنش دوباره مشکل برطرف خواهد شد.

کد خطای ۱
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه تراکنش، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۲
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮاﮐﻨﺶ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

کد خطای ۳
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت ؛ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ

کد خطای ۴
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺪﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ آﯾﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ را دارد

کد خطای ۵
ﮐﺎرت ﻣﻌﺘﺒﺮ نیست

کد خطای ۶
ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﻨاخته

کد خطای ۷
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﮐﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۸
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرت ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۹
درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪه در ﺣﺎل ﭘﯽ ﮔﯿﺮی و اﻧﺠﺎم اﺳﺖ

کد خطای ۱۰
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﺒﻠﻎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﻮل ATM ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۱۱
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ جاﯾﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮی VIP

کد خطای ۱۲
ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ – ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل و ﯾﺎﮐﺎرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ

کد خطای ۱۳
مبلغ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ( ﻓﺮﻣﺖ ورود ﻣﺒﻠﻎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺎ )

کد خطای ۱۴
ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت وارد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ

کد خطای ۱۵
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی داده میشود

کد خطای ۱۶
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﯿﺎر ﺷﻤﺎره ۹ ﮐﺎرت ﺑﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۱۷
ﻣﺸﺘﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۱۸
در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻣﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷت.

کد خطای ۱۹
ﺗﺮاﮐﻨﺶ را ﻣﺠﺪد ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ

کد خطای ۲۰
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮس و ﺟﻮ از ﮐﺎرت اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ از ﮐﺎرت ( ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل) ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﺒﯿﻦ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﺟﻮاب اﺳﺖ

کد خطای ۲۱
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎ ل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ

کد خطای ۲۲
تراکنش مشکوک به بدعمل کردن کارت/ترمینال/ دارنده کارت بوده است لذا پذیرفته نشده است

کد خطای ۲۳
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ( در ﻣﻘﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ )

کد خطای ۲۴
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﺮو در ﻣﺒﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ

کد خطای ۲۵
اﺻﻞ ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

درصورت رفع نشدن ایرادات دستگاه pos می‌توانید با متخصصین شرکت پادیاو پی تماس بگیرید تا در کوتاه‌ترین زمان تعمیرات دستگاه کارتخوان شما انجام گیرد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]

امتیاز شما به این مطلب

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)