شایعترین خطاهای کارتخوان ۳

فهرست مطالب

ممکن است در حین کسب و کار روزمره با خطای دستگاه کارت‌خوان مواجه شوید و لاجرم باید به سرعت دستگاه را برای تراکنش رفع خطا و حاضر کنید.
پیش از این در مطلبی با عنوان شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۲ به تعداد ۲۵ تا از خطاهای شایع کارتخوان پرداختیم.
در ادامه مابقی خطاها را بررسی و معرفی می‌کنیم:

کد خطای ۲۶
ﺧﻄﺎ در اﺻﻼح ﻓﯿﻠﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

کد خطای ۲۷
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺎﯾﻞ ﺗﮑﺮاری

کد خطای ۲۸
ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ lock ﺷﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۲۹
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺎﯾﻞ ﻧﺎموفق

کد خطای ۳۱
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻮﺋﯿﭻ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

کد خطای ۳۲
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳﭙﺮده ﮔﺰاری ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد

کد خطای ۳۳
ﮐﺎرت ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺑﻮده و ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۳۴
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻀﻨﻮن ﺑﻪخراﺑﮑﺎری ﺑﻮده ﻟﺬا ﮐﺎرت ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۳۵
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﮐﺎرت ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۳۶
ﮐﺎرت از اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺿﺒﻂ ﻣﯿﮕﺮدد

کد خطای ۳۷
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرت ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

کد خطای ۳۸
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﮑﺮار رﻣﺰ از ﻣﺮز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﮐﺎرت ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۳۹
ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺷﻮد(حساب صاحب دستگاه کارت‌خوان) ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ

کد خطای ۴۰
ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

کد خطای ۴۱
ﮐﺎرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﮐﺎرت ﺟﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﺳﺖ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۴۲
حساب عمومی مرتبط با تراکنش موجود نیست به عنوان مثال حساب عمومی جهت واریز قبوض

کد خطای ۴۳
حساب عمومی مرتبط با تراکنش موجود نیست به عنوان مثال حساب عمومی جهت واریز قبوض

کد خطای ۴۴
ﮐﺎرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﮐﺎرت ﺟﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( ﻣﺜﻼ در اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ از ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت

کد خطای ۵۱
ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿست

کد خطای ۵۲
ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ

کد خطای ۵۳
ﺣﺴﺎب ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ

کد خطای ۵۴
ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ

این موارد تعدادی از خطاهای شایع کارتخوان هستند. و در مطالب پیشین تعداد زیادی از خطاهای شایع کارت‌خوان‌ها در سایت آمده و لازم است بدانید که تمامی خطاها در سایت پادیاوپی و نحوه‌ی رفع آن موجود است. درصورت رفع نشدن ایرادات دستگاه pos می‌توانید با متخصصین شرکت پادیاو پی تماس بگیرید تا در کوتاه‌ترین زمان تعمیرات دستگاه کارتخوان شما انجام گیرد.

امتیاز شما به این مطلب

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲ رای
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)