شایع‌ترین خطاهای کارتخوان ۴ 

فهرست مطالب

پیش از این در مطلبی با عنوان شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۲ و همچنین شایع‌ترین خطاهای دستگاه کارت‌خوان ۳ به خطاهای شایع کارت خوان پرداختیم.
در ادامه مابقی خطاهای کارتخوان را بررسی و معرفی می‌کنیم:

کدام دستگاه کارتخوان متناسب با کسب و کار شما می باشد؟

کد خطای ۵۵
رﻣﺰ اﺷﺘﺒﺎه واردﺷﺪه اﺳت.

کد خطای ۵۶
رﮐﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎرت ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ

کد خطای ۵۷
دارﻧﺪه ﮐﺎرت ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ را ﻧﺪارد

کد خطای ۵۸
ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ را ﻧﺪارد

کد خطای ۵۹
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۶۰
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﮐﺎرت ، ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

کد خطای ۶۱
ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۶۲
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮروی ﮐﺎرت ﺗﺮاﮐﻨﺶ در ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

کد خطای ۶۳
ﻣﻮاردی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ .

کد خطای ۶۴
ﻣﺒﻠﻎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮی درﺳﺖ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۶۵
ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳت در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد cash در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ( در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ) اﯾﻦ ﭘﯿﺎم در ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻌﺪی اعمال می شود

کد خطای ۶۶
در ﭘﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﯿﮕﯿﺮد

کد خطای ۶۷
شراﯾﻂ ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۶۹
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﮑﺮار رﻣﺰ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ

کد خطای ۷۵
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺗﻌﺪا دﻓﻌﺎت ﺗﮑﺮار رﻣﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺟﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻫﺸﺪار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻌﺪی از ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺗﺠﺎوز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

کد خطای ۷۶
مبلغ انتقال داده شده معتبر نیست

کد خطای ۷۷
زمان انجام معامله معتبر نیست

کد خطای ۷۸
کارت غیر فعال شده است

کد خطای ۷۹
مبلغ تراکنش صحیح نیست

کد خطای ۸۰
در خواست تراکنش رد شده است

کد خطای ۸۱
کارت پذیرفته نشد

کد خطای ۸۲
ﭘﯿﺎم ﺗﺎﯾﯿﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺮداز درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

کد خطای ۸۳
ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﮐﺎرت ﺗﺮاﮐﻨﺶ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﮐﺎرت ﺗﺮاﮐﻨﺶ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

کد خطای ۸۴
در ﺗﺮاﮐﻨﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدن ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﯿﺎم در ﭘﺎﺳﺦ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

کد خطای ۸۵
ﭘﺮدازش ﮔﺮ و ﯾﺎ ﻣﺒﺪا اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ

کد خطای ۸۶
ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه از آن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ

این موارد تعدادی از خطاهای کارتخوان هستند. و در مطالب پیشین تعداد زیادی از خطاهای شایع کارت‌خوان‌ها در سایت آمده و لازم است بدانید که تمامی خطاها در سایت پادیاوپی و نحوه‌ی رفع آن موجود است.
درصورت رفع نشدن ایرادات دستگاه pos می‌توانید با متخصصین شرکت پادیاو پی تماس بگیرید تا در کوتاه‌ترین زمان تعمیرات دستگاه کارتخوان شما انجام گیرد.

امتیاز شما به این مطلب

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با واحد فروش(تا ۸ شب)